AUOCAEi CassNCa a?a ONae? ae?aeCaia Ca?Oa iNIi CaE?iI aeCaCaEOCa EaC aeiNIi ?NCAEEaC ?Ea ssECEE Ai aaeOaeU :

1: iaaU aeOU CaAUCai ICIa Ca?Oa
2: aaU Ai a??U aa CaiaeEaeE CaC EUI CaEAssI aa aIEaeCa
3:CaECssI aa YUCaiE CaNaeCE? Aae CaNYU ?Ea aeOUaC Yi Ca?Oa
4: EOaiE CaaaeOaeU ECOa iIa Uai aIEaeCa
5: I?Y CaaaeOaeU CaassNN
6 :UIa aOU I?ae? Caaassia aeaOEE CaaaeOaeU Aai OCIEa CaCOai
Cae Uai CaA?a UECNE aa?aea Yi CIN CaaaeOaeU
7: Aa aCiOEIIa Yi CaCaCOiI CaaUCOY aeCaAE Ca?NE CaaaeOi?ia

aeUa ssa UOae Aa iE? Caaa Yi aeOU Ai aaeOaeU
aeassa IOia CaOssN
?aeCaia ?Oa CaCaCOiI >>>>> aaAaaiE !!! ggHildm hghkhad] rsl