]ihkhj hg[.dvm:uh.g o.hkhj:u.hg v',fm:]ihkhj ]d;,vhj2017hwfhy []d]h hg[.dvmuh.g []d]h ]d;,vhj2017hwfhy o.hkhju.hg ]ihkhj v',fm]ihkhj