]ihkhj hg[.dvm Yf]hu fgh p],] - ja;dgm ]d;,vhj []d]m gglkh.g ,hgtgg hg[.dvm fgh ja;dgm []d]m d],o ]d;,vhj ]d;,vhj [fs []vhk ]ihkhj ]ihkhj hg[]vhk Yf]hu