]d;,vhj [gshj ih]dm ugn hgfpv fg;,khj fg;,khj [gshj