lvhdhj ,'h,ghj l,]vk lk hgulghr hgwdkn l,]vk hgwdkd hgulghr