آموزش حج و عمره ( همراه با عكس ) : حج ركن پنجم از اركان اسلام است، و تمام? أمت اسلام از عصر نبوت بر وجوب حج اقرار دارند و آنهم بر مسلمان بالغ و عاقل و آزاد كه استطاعت مال? و بدن? داشته باشد حج و عمره برا? كس? كه ن?ت خود را برا? الله جل جلاله خالص كند، و اعمال آنرا بطور? كه در قرآن و سنت شر?ف آمده انجام دهد، فض?لت بس?ار بزرگ? را دارد. مختصرى از كتاب.
أكثر...