aaC IaOE COAEaE ONiUE .... CIE UaiaC Essa ONCIE aeUYaeiE aeaeC?UiE EUiIC Ua CaICaE CaaECaiE Ea EUI ?ass CaUN Cai CaaEiIE COYa CaOYIE

1) Yi CaICYaE i?Y OIO UNiO AaCa CaECE CaaIOO aaINaeI aeiEIae Aaa UiN aOEUI aCa iEINss ICaEC aiEiI ass aeaNssCE AINia CaaOaea Yi CaaI?E CaECaiE... aeAaE:

A- EIYUa ICaEC aEaOa?Aa
E- ENEE Uai ?NCUa aeEaEaa Cai ONaeNE Aa iEINss aa assCaa? Aa
I- EaEUN Aa iECIN OIO CIN EaaeCIaEa aCass aOE CaaeIiI Ca?i iNiI Ca iaOa?
-------
2) AaE Yi ?CEaeN IYU CaIOCE ECaOaeEN aCNssE.. aei?aE NIa Ca EOaI aa ECa iOE?ss aCE=a aUa aOENaeCE ?aiaE.. aeAaE:

A- E?aea aa Aa Uaia Aa iIENa CaOY ssaC YUaE AaE? Aa
E- EENssa iOE?ss Y?? C?C ssaE E?Y Yi CaOY aa? aIE ?OiNE? Aa
I- EU?ia assCass?
-------
3) CNEIiE CIaa aaCEOss aCass OEINI aU AOI?CAEss .. aeEiaaC EOiN aa?CAEaa EaN OiCNE aONUE EIaeCNss YEaEN ?iaC aa CaOCNU Uai aaCEOss.. aeAaE:

A- EOE aeEaUa ?CAEI CaOiCNE? Aa
E- EaII aaaCNE aa Iaeass E?CIE CaOiCNCE CaNUaCA, ?NCOaE CaOaeCNU? Aa
I- aa IOa CaIU Cass aa EEEUI ssEiNC Ua CaaaOa? Yiassass Aa EUaeI aEaUY aaCEOss?
--------
4) aCssEN aa OCUE iOssae ass AII AOI?CAEss aa aOCssa ICOE Ea E?Ni?E EEiN AUOCEss.. aeAaE:

A- EaOIa EAa i?aE aaeCaIia Aae Aa i?aE Cai aIaa aYOi? Aa
E- EONI EYssNss UaC i?aeaa ae?I AINssss Caaaa? Aa
I- EICaea Aa EaIAEa aeE?ENI Uaia IaaeaC aaC?
--------
5) iUOEss IIC OAE Aae OIO aC .. aeAaE:

A- EEaeN aeE?aE CaIaiC Uai ssa aC aeaa Iaeass? Aa
E- aC EEONU Yi CassaCa Aae CaEONY ssi aC EEaeN? YiaC ?I EaIa Uaia? Aa
I- EICaea Aa EaIAE AUOCEss aeAa EEU?a Yi CaaaeOaeU ?

-----------
aIOCE aIaaeU Caa?C?...
CaCICEE A = 5 a?C?
CaCICEE E= 3 a?C?
CaCICEE I= a??E aeCIIE..
------
aa 5 Cai 11 a??E:
AaE aEIssa EaCaC Yi CUOCEss? EEICOi CaIaC?CE aeCaCO?ICaCE? iNCss CaaCO aCIAEC aeaOCaaC aC iassa Aa iOCi?ss OAE Aae EOENss Yi aOCICE Yi CaaaOa Aae UNCss aU AOI?CAEss ae OaaCAEss Yi CaUaa Cae CaaINOE.
aOiIE: aC iassa Aa EaUi EaCaC UC?YE UOEss aeAa EEICOi Aa EIEaY aU CaCINia aeEUENO Uai EUO AYUCaaa aeA?aeCaaa ? CaUOE ?EiUi aeaa CaI?A Aa EssEE UOEss aeUOEiEss EICIass...

-


------
aa 12 Cai 18 a??E:
AaE aENa aEIssa Yi aYOss.. EUNY ICAEaC Aa EssEE UOEss ssi aC EIIa Yi aaeCIaCE aECONE.. EIaea Aa EEaCOa Ua CaEUEiN Ua NAiss.. AaE aUNaeY EENaeI AUOCEss IEi Yi CaIaeCNCE CaICaiE.. OssNC Uai aNaeaEss aea?INEss Uai CaEYCaeO.. AaE EaII ICAEaC Yi EICOi CaCO?ICa ...aU UIa CaEOCaa Yi aae?Yss Aae CaaNE aa CaONCUCE CaEi EIIa YiaC.. CaEi EE?i ICAEaC OYaeiE aeEIaea EYINCE...
-


----------
aa 19 Cai 25 a??E:
AaE aaIYU IIC.. CaEIssa Yi AUOCEss OAE aC EUNYa.. AaE EaYIN UCOEC IEi Yi CaEaeCYa EIaea Aa EaII Yi CaEIssa Yi aYOss.. C?C UCNOss CaIU Aa AII EEIA E??Y CaCOiCA CaEi Iaeass aeiINI aa Yass aC aC iOI Aa Ea?? Ea .. aeEUI aNaeN I?CAE? ?aiaa .. EUaeI aCIAEC NOiaC ssaC ssaE aa ?Ea ae?I UYNE EaCaC UaC YIN UOEss..
aOiIE: EIssa Yi AUOCEss ssi aC iaYN CaaCO aass


aa?aeaeaeaeaeaeaea
CIEEN aYOss>> aa AaE UOEi Aa aC ? aaC IaOE COAEaE ONiUE >>>> CIE UaiaC Essa ONCIE aeUYaeiE aeaeC?UiE EUiIC Ua CaICaE CaaECaiE Ea EUI ?ass CaUN Cai CaaEiIE COYa CaOYIE l,j hglehgdm hg]hgm hgwtpm hgkjd[m hpf hojfv hstg hszgm hk/v fud]h f;g olsm wvhpm svdum ugdih uafd ikh ,ut,dm kts; kts;>>