lo'' ,w,v lk.g thov ,hsjekhzd td hgtgfdk hf]hu ,fHrg hgj;hgdt ,lshpm hrg lk.g hgj;hgdt hgtgfdk hf]hu hrg thov ,lshpm ,hsjekhzd ,fHrg