.ohvt [fsOhsrt ,[]vhk tggO]ihkhj yvt k,lO];,vhj h'thg2017 ]ihkhj hg[.dvm h'thg2017 [fsOhsrt ]ihkhj .ohvt yvt tggO]ihkhj