اجمل وارق ورود 2017


h[lg ,hv,u w,v ,v,] plvhx 2017 h[lg plvhx w,v ,hv,u