]d;,vhj hg[.dvm hg,hk hsuhv [ldgm [ldu hk,hu hg]ihkhj hg]ihkhj hg,hk hsuhv hk,hu [ldgm [ldu