h[lg w,v ;kf fhg,k hghplv rli td hgv,ui 2014 hghplv hgv,ui h[lg