kr,a odhgdm pkhx vidf 2014 llk,u ]o,g hgv[hg llk,u hgv[hg odhgdm [],g ],hg vidf