hulhg hwfhy>jujdr>]ihk2014]ihkhj hg[.dvm 2014w,v ;jg,[ lkh.g v,um lkh.g hg[.dvm hwfhy>jujdr>]ihk2014]ihkhj hulhg v,um