uhgl jpj hglhxK 16fishK ghwr []hv yvtm H'thgK vslK ,yvtm hgvsl H, hgl'foK ,hgrhfgm ggY.hgm sigmK ,pvdm hglghpm ggY.hgm ghwr H'thgK hglghpm hglhxK hgl'foK hgvsl []hv vslK sigmK uhgl yvtm ,hgrhfgm