hv,u ha;hg hg]ln .dkn fih fdj; 2013 - gg.dki gg.dki hgpgn hv,u