jwldl lk.g ,s' hgyhfm hv,u tgi yhfm 2013 lk.g hgyhfm