wkh]g sivi 2012Kwkh]g toliKwkh]g ad; ggsiviKwkh]g lhv;iKwkh]g v,uiKwkh]g []d]m Kwkh]g v,ui 2010Kwkh]g lhv;i 2012Kwkh]g ggsiviKwkh]g lhv;i lhv;iKwkh]g []d]m