l[l,um lld.m lk hgjshvdp>;,g;ak vhrn gguvhds hgpg,m>h[lg hgjsvdphj ggauv>ja;dgm llk,u hgv[hg ggauv>ja;dgm gguvhds llk,u l[l,um hgjshvdp>;,g;ak hgjsvdphj hgpg,m>h[lg hgv[hg