د?نيا ھ?رساھ?د? ئ?چقاند?ك ت?ر?ققى قىلى?اتقان ب? ئ?سىرد?، م?س?لمانلارنى? پىقىرچىلىق، نامراتچىلىق، ئاجىزلىق ?? ت?ر?ققىياتنى? ك?ينىد? قىلىشىدىكى ئاساسلىق ئامىل ن?پ?س سانىنى? ك?پىيىپ ك?تىشىدىن د?گ?ن س?پس?تىگ? ئىسلام ش?رىئىتى قانداق قارايد?؟ م?ش? ك?ز قاراشتىكى كىشىل?رگ? قانداق ن?سىھ?تلىرى?لار بار؟


أكثر...


;?پ پ?v.?kjgn; f,g?a l?s?glhkghvkn? znrjnsh]nyh ?? zn[jnlhznd j?vl?anyh fn?hsj? j?snv ;?vsnj?l]?? - z?dy?vچ? lsglhkghvkn jphsf jvlanyh jwdv jklw zn[jnlhznd zdyvچ znrjnsh]nyh پv.kjgn; ;vsnjl]?